قیمت قفل ها بروز میباشد

قیمت قفل +Tiny

تعدادمبلغ
1 الی 491,740,000 ریال
50 الی 991,737,000 ریال
100 الی 2491,734,000 ریال
250 الی 4991,731,000 ریال
500 الی 9991,728,000 ریال
1000 الی 49991,725,000 ریال
5000 الی 99991,722,000 ریال
بیش از 100001,719,000 ریال

قیمت قفل Tiny HID

تعدادمبلغ
1 الی 491,740,000 ریال
50 الی 991,737,000 ریال
100 الی 2491,734,000 ریال
250 الی 4991,731,000 ریال
500 الی 9991,728,000 ریال
1000 الی 49991,725,000 ریال
5000 الی 99991,722,000 ریال
بیش از 100001,719,000 ریال

قیمت قفل MINI Tiny

تعدادمبلغ
1 الی 491,740,000 ریال
50 الی 991,737,000 ریال
100 الی 2491,734,000 ریال
250 الی 4991,731,000 ریال
500 الی 9991,728,000 ریال
1000 الی 49991,725,000 ریال
5000 الی 99991,722,000 ریال
بیش از 100001,719,000 ریال

قیمت قفل ARM

تعدادمبلغ
1 الی 491,970,000 ریال
50 الی 991,967,000 ریال
100 الی 2491,964,000 ریال
250 الی 4991,961,000 ریال
500 الی 9991,958,000 ریال
1000 الی 49991,955,000 ریال
5000 الی 99991,952,000 ریال
بیش از 100001,949,000 ریال