امنیت داده ها در مسیر ارسال و دریافت

فرض بر این است که محیط ارسال و دریافت داده ها توسط قفل کاملا در جلو دید Cracker قرار دارد . حال با این فرض بسته های ارسالی و دریافتی توسط کلیدهای تصادفی در هر دو طرف (کامپیوتر و پروسسور قفل ) کد شده و به صورت نا منظم و با طولها و تعداد مختلف ارسال و دریافت میگردند .

همچنین بسته های بی استفاده و گیج کننده نیز به طور تصادفی از هر دو طرف ارسال و دریافت می گردد .

حال با وجود چنین محیط پیچیده و گیج کننده ای ، دنبال کردن بسته های ارسالی و انالیز انها برای Cracker هیچ فایده ای جز صرف وقت نخواهد داشت .